Algemene leveringsvoorwaarden Marketing Crew

Voor het ter beschikking stellen van Consultants

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Marketing Crew voor zover betrekking hebbend op het ter beschikking stellen van consultants aan opdrachtgevers ten behoeve van werkzaamheden op het gebied van Marketing en Communicatie.
 2. Van deze Leveringsvoorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover deze door Marketing Crew met de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen en beide partijen deze afwijking schriftelijk hebben bevestigd.
 3. Indien één of meer bepalingen van de Opdracht of deze Leveringsvoorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de Opdracht en de Leveringsvoorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 2. Definities

In deze Leveringsvoorwaarden gelden de volgende definities:

 1. Marketing Crew: rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf een consultant ter beschikking stelt aan derde(n) om krachtens een door die derde(n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van Marketing Crew.
 2. Consultant: persoon of personen die de werkzaamheden verricht(en
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Marketing Crew en Consultant die de werkzaamheden verricht, waarbij de Consultant die de werkzaamheden verricht door Marketing Crew in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van Marketing Crew ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever(s) om krachtens door die Opdrachtgever(s) aan Marketing Crew verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van Marketing Crew.
 4. Opdrachtgever: de derde als bedoeld in lid a.
 5. Opdracht: de overeenkomst tussen Marketing Crew en Opdrachtgever op grond waarvan (en in zoverre telkens) een enkele Consultant die de werkzaamheden verricht door Marketing Crew aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld wordt om onder leiding en toezicht van Marketing Crew arbeid te verrichten tegen betaling van het opdrachtgeverstarief door de Opdrachtgever aan Marketing Crew.
 6. Opdrachtgeverstarief: het tarief dat Marketing Crew aan de Opdrachtgever in rekening brengt per uur (exclusief 21% BTW) zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.

Artikel 3. Algemeen

 1. Alle offertes van Marketing Crew zijn vrijblijvend.
 2. De Opdracht wordt schriftelijk aangegaan of door Marketing Crew schriftelijk bevestigd. De Opdracht is daarmee definitief, tenzij de Opdrachtgever per omgaande en uiterlijk binnen 3 kalenderdagen na datum van de bevestiging schriftelijk aan Marketing Crew meldt dat de bevestiging een onjuiste weergave bevat van hetgeen is overeengekomen.

Artikel 4. Duur en einde van de opdracht

 1. De Opdracht kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd
 2. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd, tenzij partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is overeengekomen, kunnen partijen schriftelijk opzeggen met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen of bevestigde opzegtermijn. Is geen opzegtermijn overeengekomen of door Marketing Crew bevestigd, dan gelden de in sub d van dit artikel genoemde opzegtermijnen.
 3. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd, met een opzegtermijn van tenminste een maand.
 4. Opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn. Is schriftelijk geen opzegtermijn overeengekomen of door Marketing Crew bevestigd dan geldt voor de Opdracht tot terbeschikkingstelling van een Consultant een opzegtermijn van één maand, tenzij de Opdracht 18 maanden of langer heeft voortgeduurd, waarbij elkaar – zonder onderbreking van meer dan 6 maanden – opvolgende opdrachten geacht worden 1 opdracht te zijn. In dat geval bedraagt de opzegtermijn 2 maanden.
 5. Elke opdracht eindigt tevens van rechtswege indien en zodra de Opdrachtgever met de ingevolge de Opdracht ter beschikking gestelde Consultant die de werkzaamheden verricht een rechtstreekse arbeidsverhouding is aangegaan overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 én de Opdrachtgever bovendien jegens Marketing Crew is nagekomen alle verplichtingen die voor de Opdrachtgever voortvloeien uit de opdracht.
 6. Elke Opdracht tussen Marketing Crew en Opdrachtgever eindigt van rechtswege op het moment dat de arbeidsovereenkomst tussen Consultant en Marketing Crew wordt opgezegd en Marketing Crew niet in staat is binnen twee weken hierna bij Opdrachtgever een vervanger in te zetten.
 7. Indien Marketing Crew de Consultant gedurende een periode van vier weken achtereen niet ter beschikking kan stellen aan de Opdrachtgever, de Opdracht niet is geëindigd en de werkzaamheden niet zijn verricht door een vervanger, is de Opdrachtgever gerechtigd de opdracht schriftelijk te beëindigen, behalve indien Marketing Crew de Consultant niet ter beschikking kon stellen wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan de Opdrachtgever.
 8. Elke opdracht – voor bepaalde of onbepaalde tijd – kan onmiddellijk, zonder enige opzegtermijn, door de andere partij worden opgezegd, indien:
  – de andere partij in verzuim is en de tekortkoming van de andere partij de opzegging rechtvaardigt;
  – de andere partij geliquideerd is;
  – de andere partij in staat van faillissement is verklaard of hiertoe een verzoek is gedaan; of
  – de andere partij in surseance van betaling verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd.De partij die op grond van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van Marketing Crew worden als gevolg van de opzegging onmiddellijk opeisbaar.
 9. De Opdrachtgever zal Marketing Crew tijdig voor het einde van de opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de Opdracht wil voortzetten of verlengen. Opdrachtgever dient deze informatie te verstrekken:- uiterlijk 6 weken voor het einde van de opdracht, indien het een opdracht voor bepaalde tijd betreft;
  – uiterlijk 3 werkdagen nadat Marketing Crew de Opdrachtgever hierom gevraagd heeft, indien het een opdracht voor onbepaalde tijd betreft.

  Hierbij zal de Opdrachtgever tevens aangeven of hij bij verlenging van de Opdracht dezelfde medewerker wil behouden. Marketing Crew zal elk verzoek tot voortzetten of verlengen in behandeling nemen en beoordelen of en onder welke voorwaarden zij op dit verzoek ingaat.

 10. Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de Opdracht voort te duren, zoals bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de Opdracht van kracht.

Artikel 5. Nakoming Opdracht

 1. Marketing Crew is gehouden zich in te spannen om de Opdracht naar behoren uit te voeren, met inachtneming van de eisen van goed vakmanschap en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. De Opdrachtgever verstrekt aan Marketing Crew alle benodigde informatie en verleent ook overigens aan Marketing Crew alle redelijkerwijs te verlangen medewerking om Marketing Crew in staat te stellen de Opdracht uit te voeren.
 3. Door Marketing Crew in het kader van de diensten – anders dan in een Opdracht(-bevestiging), overige overeenkomst of factuur – verstrekte informatie, zoals informatieve presentaties, rapportages, suggesties en tips, zijn uitsluitend ter informatie van de Opdrachtgever bedoeld. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend anders dan bij deze voorwaarden is bepaald.

Artikel 6. Rechtstreekse arbeidsverhouding

 1. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de Consultant die ter beschikking gesteld wordt of werd, indien en voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.
 2. De Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de Consultant. Marketing Crew kan, voor zover de Wet bescherming persoonsgegevens en aanverwante wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de Opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de Consultant.
 3. De Opdrachtgever brengt Marketing Crew schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de Consultant een rechtstreeks dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De Opdrachtgever vraagt daarbij aan Marketing Crew tegen welk tijdstip de Consultant de Overeenkomst met Marketing Crew rechtsgeldig kan doen eindigen.
 4. De Opdrachtgever ziet erop toe en staat ervoor in dat de Consultant de Overeenkomst met Marketing Crew rechtsgeldig beëindigt of beëindigd heeft op het tijdstip dat de Opdrachtgever met de consultant een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat, onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever als bedoeld in dit artikel. De opdrachtgever zal geen rechtstreekse arbeidsverhouding met deze Consultant aangaan indien en voor zolang de consultant de overeenkomst niet rechtsgeldig kan doen eindigen en beëindigd heeft.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdens een Opdracht een rechtstreekse arbeidsverhouding wenst aan te gaan met de ter beschikking gestelde Consultant en ook aangaat, is de Opdrachtgever aan Marketing Crew verschuldigd een vergoeding ten bedrage van 30% van het bruto jaarsalaris van de Consultant, waarbij wordt uitgegaan van een minimale werkweek van 16 uur of, indien de Consultent meer dan 16 uren per week heeft gewerkt, uitgaande van het werkelijk aantal gewerkte uren per week.
 6. Indien de Opdrachtgever met de Consultant een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat binnen zes maanden na de beëindiging van de terbeschikkingstelling van die Consultant, is de Opdrachtgever aan Marketing Crew een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het bruto jaarsalaris van die Consultant, waarbij wordt uitgegaan van een minimale werkweek van 16 uur of, indien de Consultent meer dan 16 uren per week heeft gewerkt, uitgaande van het werkelijk aantal gewerkte uren per week.
 7. Indien door tussenkomst van Marketing Crew een Consultant aan een mogelijke Opdrachtgever is voorgesteld en die mogelijke Opdrachtgever met die Consultant een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voordat de opdracht tot stand komt, is die mogelijke Opdrachtgever aan Marketing Crew een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het bruto jaarsalaris dat voor de betrokken Consultant, gelet op diens uit te oefenen functie en arbeidstijd en dergelijke van toepassing zou zijn geweest indien de Opdracht zou zijn tot stand gekomen, waarbij wordt uitgegaan van een minimale werkweek van 16 uur of, indien de gebruikelijke arbeidstijd meer is dan 16 uren per week, van het werkelijk te verwachten aantal uren per week.

Artikel 7. Verbod c.q. voorwaarden opschorting tewerkstelling Consultant

De Opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Consultant tijdelijk op te schorten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en de looptijd van dat opschortingsrecht daarbij is vastgelegd.

Artikel 8. Functie en arbeidstijd

 1. Bij de Opdracht verstrekt de Opdrachtgever de omschrijving van de functie die de Consultant moet uitoefenen. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, zal de Opdrachtgever aan Marketing Crew onverwijld de passende functieomschrijving aanreiken
 2. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de Consultant zijn gelijk aan de bij Opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij Opdracht anders is overeengekomen. Opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur en de rust- en arbeidstijden van de medewerker voldoen aan de wettelijke vereisten. Opdrachtgever ziet er op toe dat de Consultant de rechtens toegestane arbeidstijden en de afgesproken arbeidsduur, behoudens incidenteel overwerk, niet overschrijdt.
 3. Opdrachtgever zal de Consultant te werk stellen voor de volledige met Marketing Crew overeengekomen arbeidsduur. Heeft de Opdrachtgever tijdelijk geen of minder werk voor de Consultant of kan hij de Consultant niet te werk stellen, dan blijft hij voor de resterende duur van de Opdracht onverkort het tarief verschuldigd over de afgesproken arbeidsduur of – bij gebreke van een duidelijk afspraak – de gebruikelijke arbeidsduur.
 4. De vakantie en het verlof van de Consultant worden vastgesteld in overleg tussen de Opdrachtgever, Consultant en Marketing Crew. Opdrachtgever zal de Consultant in staat stellen vakantie en verlof op te nemen met inachtneming van de wet en andere toepasselijke regelgeving.
 5. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer durende dan 15 minuten wordt niet als zodanig aangemerkt. Voor overwerk, werk op zaterdag- en zondagen en werk op feestdagen geldt een nominale toeslag van 100% bovenop het Opdrachtgeverstarief.

Artikel 9. Terbeschikkingstelling, selectie, vervanging en beperking aansprakelijkheid

 1. De terbeschikkingstelling vangt aan op het moment dat de Consultant met zijn werkzaamheden begint.
 2. Marketing Crew zal zich inspannen de medewerker tijdig en overeenkomstig de Opdracht(bevestiging) ter beschikking te stellen. Marketing Crew schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Opdrachtgever, indien Marketing Crew de medewerker om welke reden dan ook niet, niet tijdig, niet langer of niet op de wijze en in de omvang als bij Opdracht of nadien is overeengekomen, ter beschikking kan stellen.
 3. Marketing Crew zal zich inspannen gedurende de Opdracht zoveel mogelijk dezelfde Consultant ter beschikking te stellen. Marketing Crew is echter gerechtigd om gedurende de looptijd van de Opdracht een vervangende Consultant aan te bieden, indien Marketing Crew dit nodig acht met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van Marketing Crew, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de voor Marketing Crew geldende ontslagregels. De Opdrachtgever zal in beginsel medewerking verlenen, tenzij wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen in redelijkheid geen medewerking van de Opdrachtgever kan worden verlangd. De Opdrachtgever zal een eventuele afwijzing op verzoek van Marketing Crew deugdelijk schriftelijk motiveren.
 4. Indien Marketing Crew – in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, het eindigen van het dienstverband van de Consultant of andere redenen – een (vervangende) Consultant niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als overeengekomen met Opdrachtgever ter beschikking kan stellen, zal Marketing Crew zich op verzoek van Opdrachtgever inspannen om een vervangende Consultant ter beschikking te stellen. De Opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan de re-integratie van de Consultant.
 5. Marketing Crew kan een Consultant aan meerdere Opdrachtgevers ter beschikking stellen.
 6. Het einde van de Opdracht betekent het einde van de terbeschikkingstelling.
 7. De Opdrachtgever verstrekt aan Marketing Crew inlichtingen over functie, arbeids- tijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de Consultant alsmede aangaande de beoogde looptijd van de Opdracht.
 8. Marketing Crew kan te allen tijde aan Opdrachtgever een voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Consultant door een andere Consultant. De Opdrachtgever beslist binnen een week of hij aan Marketing Crew schriftelijk verzoekt de terbeschikkingstelling van de consultant te beëindigen teneinde deze te doen vervangen door de voorgedragen andere Consultant die de werkzaamheden verricht met voortzetting van de Opdracht als hiervoor bedoeld.
 9. Marketing Crew schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever, indien Marketing Crew krachtens Opdracht of uit hoofde van deze Leveringsvoorwaarden een Consultant wel mag vervangen of terugplaatsen (binnen een bepaalde termijn), maar niet vervangt of terugplaatst om welke reden dan ook, daaronder begrepen enige reden van intern bedrijfsbeleid, interne bedrijfsvoering, personeelsbeleid of enig ander intern bedrijfsbelang van Marketing Crew.
 10. Marketing Crew schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan Opdrachtgever in geval van een beëindiging van de terbeschikkingstelling of niet-vervanging van de ter beschikking gestelde Consultant, waardoor de opdracht – direct of indirect – eindigt.
 11. Marketing Crew is tegenover de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade aan de Opdrachtgever, derden of de Consultant zelf, die voortvloeit uit handelen of nalaten van de Consultant, tenzij – en dan voor zover – die schade aantoonbaar het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Marketing Crew bij de selectie van de (aspirant-)Consultant.
 12. Marketing Crew is niet aansprakelijk voor enige schade of verliezen ten gevolge van een onjuiste selectie van de Consultant, tenzij de Opdrachtgever binnen zeven kalenderdagen na de aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht terzake bij Marketing Crew indient en daarbij aantoont dat de onjuiste selectie het rechtstreeks gevolg is van grove schuld aan de zijde van Marketing Crew. Elk eventueel recht op schadevergoeding als hiervoor bedoeld vervalt indien de Opdrachtgever niet tijdig een schriftelijke klacht heeft ingediend als hiervoor aangegeven, waarbij de bewijslast dat de klacht tijdig is ingediend rust op de Opdrachtgever. Marketing Crew zal echter nimmer gehouden zijn een hogere schade te vergoeden dan een vergoeding gelijk aan het in rekening gebrachte Opdrachtgeverstarief, gerekend over een periode van maximaal drie maanden.

Artikel 10. Tewerkstelling

 1. De Opdrachtgever kan de Consultant slechts in afwijking van het bepaalde in de Opdracht tewerkstellen, indien Marketing Crew en de Consultant daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Aan die instemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
 2. Tewerkstelling van de Consultant in het buitenland is slechts mogelijk voor bepaalde tijd en indien dit al bij Opdracht schriftelijk is overeengekomen en de Consultant daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 11. Goede uitoefening van leiding en toezicht

 1. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Consultant met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen consultants gehouden is.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de Consultant op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden, tenzij hiervoor expliciet door Marketing Crew vooraf toestemming is gegeven. Onder doorlening aan een derde wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de Opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.
 3. Indien Marketing Crew de toestemming als bedoeld in sub b van dit artikel verleent gelden hiervoor in ieder geval de volgende voorwaarden:
  – de Opdrachtgever bedingt bij de derde dat deze derde de op grond van de Opdracht, de overige overeenkomst(en) en deze Leveringsvoorwaarden op de opdrachtgever rustende verplichtingen kent, aanvaardt en nakomt, voor zover de Opdrachtgever deze verplichtingen gezien hun aard niet zelf kan nakomen;
  – onverminderd het hiervoor bepaalde blijft de Opdrachtgever jegens Marketing Crew aansprakelijk voor nakoming van alle op grond van de Opdracht, de overige overeenkomsten en deze Leveringsvoorwaarden op de Opdrachtgever rustende verplichtingen;
  – de Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart Marketing Crew ter zake van alle schade, die voortvloeit uit een handelen of nalaten van de derde met betrekking tot (de tewerkstelling van) de Consultant en/of een handelen of nalaten van de Consultant;
  – de Opdrachtgever komt schriftelijk met de derde overeen dat de derde de Consultant niet ter beschikking stelt aan een andere derde; en
  – de Opdrachtgever komt zijn wettelijke verplichtingen als uitlener na met betrekking tot het ter beschikking stellen van medewerkers.
  Marketing Crew is gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen aan haar toestemming.

Artikel 12. Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. De Opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
 2. De Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij arbeid laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten voor de arbeid zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Consultant bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. De Opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de wetsbepaling van artikel 7:658 lid 4 BW, inhoudende dat hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een Consultant met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft aansprakelijk is voor de schade die die Consultant in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt conform het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dat wetsartikel.
 3. Indien de Consultant een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
 4. De opdrachtgever zal aan de Consultant vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Consultant die de werkzaamheden verricht in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in lid a., b. en c. genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Consultant die de werkzaamheden verricht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de Opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 5. De Opdrachtgever zal aan de Consultant die de werkzaamheden verricht vergoeden alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de Consultant lijdt doordat een aan de Consultant die de werkzaamheden verricht toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of teniet gegaan. De Opdrachtgever zal Marketing Crew tegen alle aanspraken terzake vrijwaren.
 6. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid a. tot en met e.
 7. De Opdrachtgever is jegens Marketing Crew gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid a. tot en met f. onverkort na te komen en vrijwaart Marketing Crew te allen tijde tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand jegens Marketing Crew geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting, onverminderd eventuele overige (vorderings)rechten van Marketing Crew jegens de opdrachtgever.

Artikel 13. Aansprakelijkheid; vrijwaring

 1. Marketing Crew aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit de Leveringsvoorwaarden en dit artikel blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van Marketing Crew wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Marketing Crew wordt uitgekeerd en nog te vermeerderen met het eigen risico. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Marketing Crew de relevante bepalingen uit de verzekeringspolis overleggen. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de in de tussen partijen gesloten Opdracht bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan zes maanden jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor drie maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor direct schade meer bedragen dan EUR 15.000 (zegge: vijftienduizend euro).
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Marketing Crew aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 4. De totale aansprakelijkheid van Marketing Crew voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadigingen van zaken zal niet meer bedragen dan in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Marketing Crew wordt uitgekeerd en nog te vermeerderen met het eigen risico. In andere gevallen is het bedrag beperkt tot EUR 15.000 (zegge: vijftienduizend EURO) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Marketing Crew de relevante bepalingen uit de verzekeringspolis overleggen
 5. Aansprakelijkheid van Marketing Crew voor indirecte schade, daaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 6. Buiten de in sub b. en c. van dit artikel genoemde gevallen rust op Marketing Crew geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
 7. De in dit artikel genoemde maximumbedragen en beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Marketing Crew.
 8. De aansprakelijkheid van Marketing Crew wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Marketing Crew onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellend daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Marketing Crew ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Marketing Crew in staat is adequaat te reageren.
 9. Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Marketing Crew meldt, in ieder geval binnen één week nadat zij bekend is geworden met de schade dan wel daarmee bekend had moeten zijn.
 10. De Opdrachtgever vrijwaart Marketing Crew voor alle aanspraken van derden wegens produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en waarvan Opdrachtgever gebruik maakt en dat mede bestond uit door Marketing Crew geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

Artikel 14. Bijzondere uitsluiting aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring

 1. Marketing Crew is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die de Consultant toebrengt aan de Opdrachtgever of aan derden.
 2. De Opdrachtgever vrijwaart Marketing Crew voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Marketing Crew als werkgever van de Consultant – direct of indirect – voortvloeiende uit schaden en verliezen die Consultant toebrengt aan de Opdrachtgever of aan derden.
 3. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.
 4. Marketing Crew is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die Consultant is aangegaan met of die voor hem zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Marketing Crew voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van Marketing Crew als werkgever van de Consultant ~ rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende uit verbintenissen die Consultant is aangegaan met of voor hem zijn ontstaan jegens Opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de Opdrachtgever of die derden.

Artikel 15. Uurbeloning en opdrachtgeverstarief

 1. Voor de duur van de opdracht wordt de uurbeloning van de Consultant die de werkzaamheden verricht vastgesteld conform de functie-omschrijving, die de Opdrachtgever bij de Opdracht heeft verstrekt. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat de in werkelijkheid door de Consultant uitgeoefende (aangepaste) functie zou moeten leiden tot een hogere uurbeloning, zal Marketing Crew de uurbeloning van de Consultant die de werkzaamheden verricht èn het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig corrigeren en zal de Opdrachtgever dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van aanpassing van de functie aan Marketing Crew verschuldigd zijn.
 2. Indien de terbeschikkingstelling van een Consultant eindigt, maar de Consultant wordt vervangen door een andere Consultant met voortzetting van de Opdracht ten aanzien van die andere consultant zal de uurbeloning ten aanzien van die andere Consultant die de werkzaamheden verricht opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in lid a. en zal het Opdrachtgeverstarief daaraan worden aangepast.

Artikel 16. Verhoging van het opdrachtgeverstarief als gevolg van loon-, lasten- en/of algemene kostenverhogingen

 1. Marketing Crew is gerechtigd het Opdrachtgeverstarief te verhogen met het volledige bedrag of het evenredige bedrag, voortvloeiende uit één of meer van onderstaande kostenverhogingen ten aanzien van de opgedragen arbeid:
  – verhoging van de uurbeloning van de Consultant ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift, of ten gevolge van (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden;
  – verhoging van de kosten in de ruimste zin des woords verbonden aan de arbeid voor de Consultant of voor Marketing Crew wegens tewerkstelling in het buitenland.

Artikel 17. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Marketing Crew ingediende factuur voor ter beschikking gestelde Consultant te voldoen binnen 14 kalenderdagen na verzending van de factuur, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Uitsluitend betalingen aan Marketing Crew zelf werken bevrijdend. Betalingen aan de Consultant of het verstrekken van voorschotten aan de Consultant zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een factuur van Marketing Crew niet binnen 30 kalenderdagen na verzending is betaald, is de Opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1 % per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. In het bezit van Marketing Crew zijnde doordruk of kopie van de door Marketing Crew verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
 5. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen vijf kalenderdagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Marketing Crew zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van € 250,00 per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door Marketing Crew is ingeroepen respectievelijk de vordering door Marketing Crew ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de Opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 18. Geheimhouding

 1. Marketing Crew en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, medewerkers, consultants, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 2. Marketing Crew legt haar medewerkers een algemene geheimhoudingsverplichting op. Daarnaast kan op verzoek van de Opdrachtgever een meer specifieke geheimhoudingsverplichting worden afgesproken. De inhoud hiervan wordt in overleg tussen Marketing Crew en Opdrachtgever afgestemd. Het staat de Opdrachtgever ook vrij om de medewerker rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Marketing Crew over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Marketing Crew.
 3. Marketing Crew kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door de Consultant en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de Opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de Consultant. De Opdrachtgever zal Marketing Crew vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de Consultant.

Artikel 19. Privacy

 1. In het kader van de Opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van kandidaten en Consultant, plaats. De Opdrachtgever en Marketing Crew zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante wet- en regelgeving. De Opdrachtgever verlangt geen gegevens van Marketing Crew die Marketing Crew op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door Marketing Crew aan hem verstrekte gegevens.
 2. Indien er sprake is van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens in de zin van artikel 34a Wbp maakt Opdrachtgever daarvan onverwijld en niet later dan 24 uur na ontdekking daarvan melding aan Marketing Crew. Naast een melding dient Opdrachtgever aan Marketing Crew tevens aan te geven om welke betrokkenen het gaat, welke – potentiele – nadelige gevolgen (zoals diefstal, verlies of misbruik) er zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens. Voorts dient de Opdrachtgever op eerste aanvraag van Marketing Crew alle gegevens aan Marketing Crew te verschaffen welke voor Marketing Crew benodigd zijn om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
 3. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen.
 4. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat aan Marketing Crew alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Opdrachtgever hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Marketing Crew tegen elke aanspraak van kandidaten, medewerkers, consultants van de Opdrachtgever of overige derden jegens Marketing Crew in verband met een schending door Opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt de daarmee samenhangende door Marketing Crew gemaakte kosten.

Artikel 20. Slotbepalingen

 1. Marketing Crew is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen op grond van de Opdracht en deze Leveringsvoorwaarden over te dragen aan een derde. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten en verplichtingen op grond van de Opdracht en deze Leveringsvoorwaarden over te dragen aan een derde.
 2. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving, is Marketing Crew gerechtigd de Opdracht per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Marketing Crew gevergd kan worden de opdracht onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

Artikel 21. Forumkeuze

Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin het hoofdkantoor van Marketing Crew is gevestigd.