Algemene voorwaarden Marketing Crew

Voor het ter beschikking stellen van Consultants - versie april 2024

Artikel 1. Definities

 1. Marketing Crew: de besloten vennootschap Communicatie Crew B.V. t.h.o.d.n. Marketing Crew, gevestigd aan de Sixmastraat 66b te (8932 PA) Leeuwarden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68519524.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst tot uitvoering van de Dienstverlening die tussen Marketing Crew en Opdrachtgever tot stand komt.
 4. Dienstverlening: door Marketing Crew te verrichten werkzaamheden in verband met uitvoering en advies op het gebied van (online) marketing en communicatie.
 5. Periode van Dienstverlening: de periode waarin de Dienstverlening wordt verricht, zoals vermeld in de offerte en/of Overeenkomst.
 6. Meerwerk: alle op verzoek van Opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit de Dienstverlening voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de offerte en/of Overeenkomst.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Marketing Crew en Opdrachtgever.
 2. Alle door Marketing Crew uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook als zij een termijn voor aanvaarding vermelden, en kunnen te allen tijde door Marketing Crew worden herroepen.
 3. Marketing Crew heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte na de aanvaarding ervan te herroepen. Marketing Crew heeft niet het recht de aanbieding of offerte te herroepen nadat begin is gegeven aan de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Marketing Crew is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.
 5. Een Overeenkomst tussen Marketing Crew en Opdrachtgever komt in ieder geval – maar niet uitsluitend – tot stand wanneer:
  • Marketing Crew een opdrachtbevestiging aan Opdrachtgever heeft verstuurd en Opdrachtgever niet binnen een periode van 3 dagen schriftelijk heeft laten weten niet akkoord te zijn met de inhoud daarvan; of
  • Marketing Crew (of een derde namens Marketing Crew) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de Periode van Dienstverlening.
 7. Wanneer een Overeenkomst tussen Marketing Crew en Opdrachtgever tot stand komt, is Marketing Crew niet gebonden aan de eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hiermee uitdrukkelijk door Marketing Crew van de hand gewezen.
 8. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 9. De in de offerte(s) en Overeenkomst(en) van Marketing Crew opgenomen specificaties, tekeningen en andere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding van het te realiseren resultaat. Hieraan kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 10. Voor zover in de Overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden prevaleert de inhoud van de Overeenkomst en gelden alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden voor zover deze niet conflicterend zijn met de Overeenkomst.
 11. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden) binden Marketing Crew slechts als deze wijzigingen schriftelijk door zowel Marketing Crew als Opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 3. Duur en einde van de opdracht

 1. Marketing Crew zal zich naar beste kunnen inspannen om de Dienstverlening met zorg uit te voeren en aan te bieden. De Dienstverlening wordt uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis en nooit op basis van een resultaatsverbintenis.
 2. Marketing Crew heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Afgegeven inschattingen door Marketing Crew ten aanzien van clickprijzen, views/vertoningen e.d. zijn indicatief. Marketing Crew staat niet in voor een daling of stijging van het aantal views/vertoningen, click, kosten per click, kosten per conversie en andere variabele zaken.
 4. De doorlooptijd van het verrichten van de Dienstverlening is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder maar niet uitsluitend de kwaliteit van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van Opdrachtgever dan wel relevante derden.
 5. Als een looptijd of tussentijdse termijnen van de Overeenkomst is/zijn overeengekomen, dan gelden deze termijnen als indicatief en nooit als fatale termijn.
 6. Wijzigingen in de Dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in de (op)levertijd. Als Opdrachtgever haar opdracht wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de eventuele wijziging in de (op)levertijd.
 7. De Periode van Dienstverlening zal bij een Overeenkomst van bepaalde tijd na het verstrijken van de lopende termijn, tenzij partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet. Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is overeengekomen kunnen partijen, schriftelijk opzeggen met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen of bevestigde opzegtermijn van 1 (één) kalendermaand, tenzij de opdracht 18 maanden of langer heeft voortgeduurd, dan geldt een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.
 8. Bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan de Overeenkomst door beide partijen te allen tijde tussentijds worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand. Opzegging van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 4. Wijzigingen in de Overeenkomst en meerwerk

 1. Opdrachtgever kan Marketing Crew verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Marketing Crew is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Marketing Crew schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van Opdrachtgever. De wijziging van de Dienstverlening valt na (schriftelijke) bevestiging van Opdrachtgever binnen de voorwaarden van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, tenzij tussen Opdrachtgever en Marketing Crew schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Marketing Crew zal Meerwerk niet eerder uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen, nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt. Het ontbreken van een Overeenkomst met betrekking tot het Meerwerk laat de aanspraken van Marketing Crew op betaling onverlet.

Artikel 5. Prijzen

 1. In de omschrijving van de opdracht in de offerte en/of Overeenkomst is het verwachte aantal door Marketing Crew per maand en/of opdracht te besteden uren opgenomen en/of de kosten van de Dienstverlening van Marketing Crew per maand en/of per opdracht.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en Overeenkomsten of op enige andere opgave van Marketing Crew in euro’s. Daarnaast zijn de vermelde prijzen exclusief reis- en verblijfskosten. Bijkomende kosten zullen vooraf tussen Marketing Crew en Opdrachtgever worden besproken.
 3. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend – wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mogen door Marketing Crew worden doorberekend aan Opdrachtgever.
 4. Marketing Crew is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst van Opdrachtgever een voorschot te verlangen van de totaalprijs.
 5. Opdrachtgever kan zich, in het geval partijen niet uitdrukkelijk (en schriftelijk) een vaste prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Marketing Crew. Marketing Crew is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt. Offertes gelden niet voor toekomstige werkzaamheden.

Artikel 6. Facturatie, betaling en opeisbaarheid

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum per bank te geschieden, tenzij in de offerte of de Overeenkomst een afwijkende betalingstermijn is opgenomen. In dat geval geldt de in de offerte of Overeenkomst opgenomen betalingstermijn.
 2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Opdrachtgever vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Marketing Crew verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) als deze hoger is.
 3. Reclames omtrent de factuur moeten binnen 5 (vijf) dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij Marketing Crew zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de Opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen door Marketing Crew. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever.
 4. In geval van een te late betaling komt een voor Marketing Crew nadelig koersverschil voor rekening van Opdrachtgever. Peildata daarvoor zijn de vervaldatum van de factuur en de datum waarop betaald wordt.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door Marketing Crew (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Opdrachtgever met een minimum van 15% van de waarde van de Overeenkomst.
 6. Al wat Opdrachtgever aan Marketing Crew verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar als een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van Opdrachtgever is uitgesproken, Opdrachtgever surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd, wanneer Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, Opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 7. Betalingen dienen te geschieden in euro’s.
 8. Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Marketing Crew te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Marketing Crew uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten. Opdrachtgever heeft in geen geval het recht om enige verbintenis op te schorten.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die Marketing Crew aangeeft nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Dienstverlening en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Marketing Crew die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de Dienstverlening, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als Marketing Crew wenst en bovendien zo tijdig dat Marketing Crew de Dienstverlening zonder vertraging kan verrichten. Marketing Crew heeft het recht de uitvoering van de Dienstverlening op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de voornoemde verplichting heeft voldaan.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de aan Marketing Crew ter beschikking gestelde informatie. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop zij de door Marketing Crew verstrekte diensten kan ontvangen.
 3. Marketing Crew bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Dienstverlening zal worden verricht, maar neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 4. De Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer:
  • Het bestuur en de bedrijfsvoering van haar bedrijf/organisatie en de marketing en reclame betreffende haar producten en diensten;
  • De door de Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate waarin zij zich op de door Marketing Crew geleverde Dienstverlening wenst te baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie daarvan;
  • De door de Opdrachtgever genomen beslissingen die van invloed zijn op de werkzaamheden en de uitkomsten daarvan.

Artikel 8. Oplevering en recht van reclame

 1. Marketing Crew zal het werk opleveren nadat Opdrachtgever alle openstaande facturen, inclusief de openstaande facturen van andere projecten die Opdrachtgever door Marketing Crew laat verrichten, heeft betaald.
 2. Opdrachtgever dient de Dienstverlening (en de daarbij behorende producten, (online) campagnes, sociale media, websites en/of programmatuur) regelmatig en minimaal direct na het einde van de werkzaamheden respectievelijk bij de oplevering te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken en/of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na oplevering, schriftelijk aan Marketing Crew te worden medegedeeld. Voor websites geldt als moment van oplevering het moment dat door Marketing Crew de website in de live-omgeving is gezet.
 3. Indien en voor zover Opdrachtgever niet onverwijld na oplevering, zoals bedoeld in artikel 2, van het werk anderszins aangeeft en/of reeds content heeft geplaatst in het werk, geldt het werk als opgeleverd, geaccepteerd en afgerond. Het werk wordt op dat moment opgeleverd in de staat waarin het zich dan verkeerd, inclusief eventuele tekortkomingen die later aan het licht kunnen komen.
 4. Marketing Crew bewerkstelligt dat de opgeleverde werken in het kader van de Overeenkomst compatibel zijn met de meest recente versies van apparaten en (veelgebruikte en gangbare) webbrowsers op de datum van het aangaan van de Overeenkomst. Marketing Crew biedt slechts ondersteuning aan andere dan de meest recente versie van apparaten of webbrowsers indien dat expliciet schriftelijk is overeengekomen.
 5. Indien de Opdrachtgever onvoldoende deskundig is, is hij verplicht om zich bij de controle en/of oplevering te laten bijstaan of te laten vertegenwoordigen door een deskundige.
 6. Rapporten van externe toepassingen die websites analyseren op zoekmachine optimalisatie, opbouw van de website en snelheid vormen geen reden voor niet-oplevering of niet acceptatie van de werken. Een dergelijk rapport levert geen bewijs van gebreken en/of afwijkingen.
 7. Indien Opdrachtgever verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen Marketing Crew schriftelijk van gebreken op de hoogte te stellen, verliest Opdrachtgever het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen.
 8. Of een opgeleverd werk (zoals maar niet beperkt tot: website(s), sociale media kanalen, (online) campagnes, programmatuur, software, applicatie, documentatie of ontwerp) gebrekkig is, dient te worden beoordeeld aan de hand van de door Marketing Crew vooraf uitdrukkelijk geaccepteerde functionele of technische specificaties. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op functionele of technische specificaties die niet vooraf uitdrukkelijk door Marketing Crew zijn geaccepteerd.
 9. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, lay-out, ontwerp, samenstellingen of kleuren dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de opgeleverde werken, of een gebrek dat kenbaar had kunnen zijn (al dan niet na inspectie conform dit artikel) geven de Opdrachtgever noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de zaken c.q. diensten te weigeren.
 10. Indien een prestatie gebrekkig is en door Opdrachtgever tijdig is gereclameerd, dan zal Marketing Crew de gebrekkige prestatie binnen redelijke termijn opnieuw en zonder gebreken uitvoeren dan wel aanpassen of herstellen. Indien een gebrek door Opdrachtgever niet tijdig is gereclameerd, komen de kosten voor het aanpassen of herstellen, voor rekening van Opdrachtgever.
 11. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Marketing Crew integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 12. Reclames geven Opdrachtgever niet het recht om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of te verminderen.

Artikel 9. Indienstneming medewerker door Opdrachtgever

 1. Een medewerker die door Marketing Crew in het kader van de Dienstverlening aan Opdrachtgever bij Opdrachtgever wordt ingezet, is en blijft te allen tijde werkzaam onder leiding en toezicht van Marketing Crew.
 2. Opdrachtgever is uitsluitend met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met een medewerker van Marketing Crew.
 3. Onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een medewerker wordt verstaan:
  • een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en de medewerker voor hetzelfde of ander werk, dan wel;
  • een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht tussen de medewerker en een derde voor hetzelfde of ander werk, waarbij deze derde door Opdrachtgever is aangewezen, met Opdrachtgever in een groep is verbonden dan wel een dochter of moedermaatschappij is van Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is slechts gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met een medewerker van Marketing Crew indien de periode van Dienstverlening is verstreken en zodra de arbeidsrelatie tussen de medewerker en Marketing Crew rechtsgeldig is beëindigd.
 5. Indien Opdrachtgever voornemens is een rechtstreekse arbeidsverhouding met een Marketing Crew medewerker aan te gaan, brengt Opdrachtgever Marketing Crew hiervan voorafgaand schriftelijk op de hoogte. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd eerder aan dit voornemen uitvoering te geven.
 6. Opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Marketing Crew is geenszins aansprakelijk voor deze verplichtingen. Marketing Crew staat tevens niet in voor de juistheid en volledigheid van het arbeidsverleden van de medewerker.
 7. Zodra Opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat met de ingezette medewerker, is Opdrachtgever aan Marketing Crew een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% (dertig procent) van het bruto jaarsalaris van de medewerker.
 8. Indien Opdrachtgever door tussenkomst van Marketing Crew rechtstreeks een medewerker in dienst neemt terwijl de Dienstverlening nog geen aanvang heeft genomen is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% (dertig procent) van het bruto jaarsalaris van de medewerker, gebaseerd op de functie en arbeidstijd die van toepassing zou zijn geweest indien de Dienstverlening had plaatsgevonden.
 9. Indien Opdrachtgever met de medewerker niet aansluitend, maar binnen een periode van 6 maanden na het einde van de Dienstverlening, een arbeidsverhouding aangaat, is hij een vergoeding verschuldigd van 20% (twintig procent) van het bruto jaarsalaris van de medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de medewerker rechtstreeks of via derden heeft benaderd of de medewerker – rechtstreeks of via derden- bij Opdrachtgever heeft gesolliciteerd.
 10. Als minimum voor de verschuldigde vergoeding geldt een wekelijkse arbeidsduur van 16 uur. Als de medeweker een dienstverband heeft van meer dan 16 uur per week, wordt de vergoeding gebaseerd op het aantal uren per week conform de arbeidsovereenkomst tussen Marketing Crew en de medewerker. De door Opdrachtgever te betalen vergoeding wordt vermeerderd met BTW.

Artikel 10. Garanties

 1. Marketing Crew verleent uitdrukkelijk geen garanties omtrent de Dienstverlening. Het een en ander staat in verhouding met de inspanningsverplichting als bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11. Overmacht

 1. In het geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Marketing Crew naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
 2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast wat daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Marketing Crew geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Marketing Crew niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen, tekortschieten van derden die Marketing Crew op enige wijze heeft ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, epidemieën / pandemieën, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat
  kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van Marketing Crew.
 3. Marketing Crew heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Marketing Crew haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Marketing Crew is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever.
 2. Als Marketing Crew wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Marketing Crew niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid van Marketing Crew beperkt tot maximaal de factuurwaarde (exclusief btw) van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) voor 3 (drie) maanden. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 15.000 (zegge: vijftienduizend euro).
 3. Schade waarvoor Marketing Crew aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, als Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Marketing Crew, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 4. In het geval van aansprakelijkheid is Marketing Crew uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid; en
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marketing Crew aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Marketing Crew toegerekend kan worden; en
  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 5. Marketing Crew is niet aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade en schade aan derden, ook niet in het geval van niet of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
 6. Marketing Crew is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:
  • gevolgschade;
  • verkeerde betalingen verricht door of in opdracht van Opdrachtgever of anderszins in alle gevallen van cybercrime;
  • fouten in (onderdelen van) door Marketing Crew verstrekte adviezen, ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen, berekeningen, werkwijzen, materialen en/of geautomatiseerde bestanden die door of vanwege Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn voorgeschreven;
  • door of vanwege de Opdrachtgever ter beschikking gestelde dan wel voorgeschreven materialen, materieel, hulpmiddelen, teksten, afbeeldingen, of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever;
  • inhoud van advertenties of publicaties van andere Opdrachtgevers of auteurs in dezelfde of een andere editie, rubriek en/of elders in de elektronische servicedienst, welke afbreuk mocht doen aan het door Opdrachtgever beoogde doel van zijn of haar publicatie;
  • het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Marketing Crew verstrekte adviezen;
  • voor gebreken die het directe of indirecte gevolg zijn van door de Opdrachtgever zelf of anderen uitgevoerde (advies)werkzaamheden, die niet tot de Dienstverlening van Markering Crew behoren/behoorden;
  • het ongeoorloofd zijn van de door Marketing Crew aangeboden Dienstverlening of de wijze waarop de Dienstverlening door Marketing Crew wordt verleend;
  • storingen in de elektronische dienstverleningen van Marketing Crew en van derden, zoals providers, aanbieders van meetsystemen, netwerk-exploitanten of andere telecommunicatienetten.
 7. Aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Marketing Crew of haar (leidinggevende) ondergeschikte(n) en een dergelijke beperking of uitsluiting onredelijk is.
 8. Als Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming van de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die aan de zijde van Marketing Crew daardoor direct of indirect is ontstaan.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Crew voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Marketing Crew daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.
 10. Alle vorderingsrechten jegens Marketing Crew in verband met de door Marketing Crew verrichte Dienstverlening, vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

Artikel 13. Opschorting en ontbinding

 1. Marketing Crew behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit Overeenkomsten op te schorten indien de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere Overeenkomsten met Marketing Crew is nagekomen. Onder opschorting door Marketing Crew wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor de Opdrachtgever tot de in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte werken en het offline halen van, een deel of het geheel, van die werken.
 2. Voorts is Marketing Crew bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Opdrachtgever een derde (die gelijksoortige werkzaamheden als Marketing Crew uitvoert) bij de Overeenkomst of de (door Marketing Crew uitgevoerde) werkzaamheden betrekt, heeft Marketing Crew het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn of zonder gehouden te zijn enig bedrag te restitueren.
 4. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Marketing Crew niet kan voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – op het gebied van design en functionaliteiten, dan is Marketing Crew gerechtigd de Overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden. Marketing Crew kan in een dergelijk geval aanspraak maken op betaling van een evenredig deel van de overeengekomen som.
 5. Voor zover de Opdrachtgever een ontbindingsrecht heeft is deze beperkt tot ontbinding van de Diensten of gedeelte daarvan waarin Marketing Crew toerekenbaar is tekortgeschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende Diensten of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende Overeenkomsten.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Marketing Crew gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Naast de overige uit de wet en Overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Marketing Crew gerechtigd de Overeenkomst door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Opdrachtgever, de Opdrachtgever in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Opdrachtgever een eigen aangifte faillissement doet, de Opdrachtgever surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd of de Opdrachtgever haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
 8. Voor de toegankelijkheid van de werken is Marketing Crew in bepaalde mate afhankelijk van derden, zoals (maar niet uitsluitend) haar softwareleverancier(s), hostingpartners, Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Wanneer een derde haar diensten in substantieel gewijzigde vorm, onder substantieel andere voorwaarden dan wel geheel niet meer of tijdelijk niet aanbiedt, heeft Marketing Crew het recht de Overeenkomst tegen de datum dat het voorgaande in werking treedt op te zeggen (dan wel anderszins te beëindigen), zonder dat Marketing Crew een (nadere) opzegtermijn in acht hoeven te nemen.
 9. Indien Marketing Crew gebruik maakt van haar rechten als genoemd in dit artikel, is Marketing Crew op geen enkele wijze gehouden schade of kosten te vergoeden aan de Opdrachtgever of aan derden, dan wel een opzegtermijn in acht te nemen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
 10. Mocht de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd aan Marketing Crew voor de reeds verrichte werkzaamheden. Dit bedraagt ten eerste een vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Daarnaast is de Opdrachtgever door het ontbinden van de Overeenkomst gehouden een bedrag te betalen voor de geleden schade aan de kant van Marketing Crew. Dit zal vijftig (50) procent zijn van het nog niet uitgevoerde werk.

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Opdrachtgever erkent dat elk recht van intellectueel eigendom, met betrekking tot de organisatie van Marketing Crew, aan Marketing Crew toebehoort. Opdrachtgever zal geen inbreuk maken op de rechten van intellectuele eigendom (waaronder maar niet beperkt tot het octrooirecht, modellenrecht en auteursrecht) van Marketing Crew.
 2. Als Opdrachtgever opmerkt dat Marketing Crew inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Marketing Crew toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient Opdrachtgever Marketing Crew daarvan direct op de hoogte te stellen.
 3. Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Marketing Crew toebehorend recht van intellectuele eigendom is Opdrachtgever gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Marketing Crew in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Marketing Crew geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten dan wel portretrechten dan wel enig ander recht van intellectuele eigendom, behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van Marketing Crew.

Artikel 15. Privacy, vrijwaring en vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) de (Uitvoeringswet) Algemene Verordening Gegevensbescherming ((U)AVG). Indien Marketing Crew gegevens of documenten aan de Opdrachtgever ter beschikking stelt met betrekking tot het voorgaande, dient de Opdrachtgever deze gegevens of documenten te (laten) controleren op overeenstemming met de vigerende wet- en regelgeving. Het gebruik van deze gegevens of documenten is voor eigen rekening en risico. Marketing Crew kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden of omissies in deze gegevens of documenten.
 2. De Opdrachtgever heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de (U)AVG) mogelijk verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal, zoveel als technisch mogelijk is, medewerking verlenen aan de door de Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De kosten verbonden
  aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Marketing Crew begrepen en komen volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Indien Marketing Crew door een derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Opdrachtgever van de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Opdrachtgever gehouden Marketing Crew te vrijwaren en de Opdrachtgever zal Marketing Crew alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Marketing Crew daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Marketing Crew kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16. Marketing

 1. De Opdrachtgever verstrekt Marketing Crew het recht om de (handels)na(a)m(en), vestigingsplaats, logo(’s) en andere aanduidingen verband houdende met de Opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden. De voorgaande aanduidingen kunnen onder meer (maar niet uitsluitend) worden gebruikt ter promotie van Marketing Crew en als referentie op de website van Marketing Crew.

Artikel 17. Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@marketingcrew.nl binnen een termijn van 30 (dertig) dagen.
 2. Het indienen van een klacht ontslaat Opdrachtnemer niet van de betalingsverplichting tenzij en voor zover Marketing Crew aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat Marketing Crew de klacht gegrond acht en als gevolg daarvan over een gewijzigde betalingsverplichting overeenstemming is bereikt.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Marketing Crew partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook als de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.
 2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
 3. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Leeuwarden exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Marketing Crew en Opdrachtgever. Het staat echter Marketing Crew vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Marketing Crew en Opdrachtgever ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.